REKLAMIME
KËNDI I REKLAMIMEVE DHE I SHPALLJEVE PUBLIKE
SHIPKOVICAWEB
Të nderuarë Shipkovicas
Kjo faqe do mbetet e hapur për të gjithë ju që doni të bëni reklamime
duke përfshirë në tërsi nevojat më personale të  Shipkovicasve
Ju mundë të bëni reklamime , të produkteve që prodhoni, zejet që bëni,
shitblerjet që mundë të keni, pa edhe nëse keni nevoj për argatim,
punësim etj. Prandaj mos nguroni , bëni reklamimet tuaja në faqen
tuaj SHIPKOVICAWEB. E vetmja gjë që duhet të bëni :duhet ta  
plotësoni formularin tek faqja         
NA KONTAKTONI .
PRONA KOMBETARE është një ndër kompanitë e para të kombit e
cila përfshin çdo pëllëmbë të truallit shqipëtarë dhe bën thjesht
reklamimin e shitblerjes së pronës kombëtare si dhe mardhënjes
me qera. Të gjithë nacionalitetet e botës e kanë si
NATIONAL PROPERTY po të njëjtën e bëmë dhe e pagzuam edhe
ne këte WEBFAQE e cila i mbulon tërë shërbimet e nevojshme të
pronës së kombit.
Prandaj luten të gjithë të interesuarit që kanë pronë për shitblerje
ose mardhënje me qera të bëjnë reklamim përmes
PRONËSKOMBËTARE,. klikoni në LInk
Eko-Natyra është shoqatë jo qeveritare, jopolitike, jo fitim prurëse, që
për qëllim kemi promovimin dhe realizimin e programit që mbështet
zhvillimin dhe ruatjen e ambientit të pastër jetësorë.

Jemi një grup entuziastësh të pakënaqur me situatën në të cilën
ndodhet "nëna natyrë", me një vullnet të arsyeshëm që me aktivitetin
dhe punën tonë në teren, të bëjmë ndryshimin e gjendjes egzistuese,
në lëmin e rruajtjes së ambientit jetësorë.

www.ekonatyra.com