NA KONTAKTONI
EMRI DHE MBIEMRI
EMAILI
TELEFONI
MOBILI
QYTETI
SHTETI
NA SHKRUANI ,KOMENTE, PYETJE, KËRKESA, INFORMATA,REKLAMIME
Me që kjo faqe është e re dhe në përpunim e sipër, momentalisht luteni që të na kontaktoni
vetëm përmes Emailit.
Në të ardhmen  do të ketë edhe detalje më të hollsishme kontaktimi.
SHIPKOVICAWEB